421 дүгээр нээлттэй хорих ангийн 2020 оны жилийн эцсийн тайлангаас: Хоригдлын цалин

        Тус анги нь 2020 онд хоригдлыг ажлын байраар хангах, цалин хөлс олгох, хохирлыг барагдуулах зорилгоор 6 аж ахуй нэгж байгууллагатай байгуулсан гэрээний дагуу давхардсан тоогоор 452 хоригдлыг хөдөлмөр эрхлүүлж 223,556,892.08 төгрөгний цалин хөлс олгосон байна.

    Үүнээс 49 хоригдлын цалин хөлснөөс иргэдэд учруулсан 22,992,331.50 төгрөгний хохирлыг барагдуулж, 103 хоригдлын хүсэлтийн дагуу ар гэрт нь 29,029,026.24 төгрөгийг шилжүүлсэн.

      Түүнчлэн 71 хоригдлын хүсэлтийн дагуу сайн дурын  даатгалд хамруулж 4.025.700  төгрөгийг шилжүүлсэн байна. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button